سفارش تبلیغ
صبا
هیچ کس نزد خداوند ـ عزّوجلّ ـ، دشمن تر ازکسی نیست که نسبت به عبادتش تکبّر می ورزد و از درخواستآنچه نزد اوست، تن می زند . [امام باقر علیه السلام]


ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/30:: 2:38 صبح

فلک دانی چه خونها در دل اهل یقین کردی          زبیدادی که کردی عالمی را دل غمین کردی

عزیزان خدا را در جهان بس رنجها دادی          بخاصان خدا بس جورها کزراه کین کردی

فلک بگذشت از حد ظلمهایی راکه در عالم         به چهارم اختردرج ولایت عابدین کردی

نبود بس وقعه ی جان سوز عاشورا برای او       که ازهشام جور وکین به فخرالساجدین کردی

نبود بس آن غل وزنجیر عاشوراکه دیگر بار       بگردن غل وزنجیرش زهشام لعین کردی

نبودبس غارت خرگاه شه در روزعاشورا       که غارت خانه اش را از جفای مشرکین کردی

نبودبس ابتلای راه شام وآه روز وشب         که تا چهل سال کارش ناله وآه وانین کردی

روا کی بود بعد ازآن همه رنج الم دیدن         چنان ظلمی توازهشام بر آن شاه دین کردی

نمودیش ز زهرزاده ی عبدالملک مسموم        ندیده کس چنان ظلمی که تو با آن حزین کردی

زظلم آل مروان شد یتیم وبی پدرباقر           نه تنها او قرین غم که عالم را غمی ن کردی

زسوزماتم وداغ علی ابن الحسین سجاد (ع)   ملک رادر سما گریان ، غمین اهل زمین کردی

شب وروزازجفایت (آذر) نالان نوا دارد     همیگوید حججهارا چنان کردی چنین کردی *

*-دیوان آذر خراسانی -جلد دوم -ص 85 -چاپ سوم -1348 شمسی -مشهد .انتشارات طوسارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/28:: 1:53 عصر

ای هلال من و، ای ماه فروزان هدا             دوش مهمان شده ای جان برادر بکجا؟

بروی خاک تنور ای سر خونین زچه رو             جای داده است تورا خولی ملعون دغا

شده خاکستری این  روی نکوی تو ، حسین !        بجراحات سرت بوده مگر خاک ، دوا

 بروی نیزه ی دشمن سرپاک تو بود              ای هلالم که چنین گشته ای انگشت نما

بین که طفل تو نگیرد نظر از چهره ی تو          تاکه بر اوبنمایی تو نگاهی زوفا

گوتو بافاطمه اکنون سخنی از ره مهر           ورنه جان می سپرد ازغمت این ماه لقا

غم دل با تو نگویم غمت افزون نکنم             من نگویم چه نمودند دراین راه بما

جای ما بود بزندان وتو بودی به تنور           عاقبت دست ستم ما وترا کرد جدا

پای تخت پدرم بود دراین شهر و نگر            زروی بام زنندی بسرم سنگ جفا

من دراین شهربدم راهبر خیل زنان                      اینک ازطعنه ی آنان نبود تاب مرا

من که درهر غم توبوده ام از مهر شریک        باچه رویی نگرم غرقه بخون موی ترا

اینک از چوبه ی محمل شکنم من سر خویش    تازخون گیردی این گیسوی من رنگ حنا

(آهی)این وقعه ی جانسوز بسوزد دل دهر       که جهان سوزبود قصه ی حال اسرا *

*-ص175 دیوان آهی -جلددوم -سراینده علی آهی-انتشارات خزر -تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/28:: 1:49 عصر

ای هلال من و، ای ماه فروزان هدا             دوش مهمان شده ای جان برادر بکجا؟

بروی خاک تنور ای سر خونین زچه رو             جای داده است تورا خولی ملعون دغا

شده خاکستری این  روی نکوی تو ، حسین !        بجراحات سرت بوده مگر خاک ، دوا

 بروی نیزه ی دشمن سرپاک تو بود              ای هلالم که چنین گشته ای انگشت نما

بین که طفل تو نگیرد نظر از چهره ی تو          تاکه بر اوبنمایی تو نگاهی زوفا

گوتو بافاطمه اکنون سخنی از ره مهر           ورنه جان می سپرد ازغمت این ماه لقا

غم دل با تو نگویم غمت افزون نکنم             من نگویم چه نمودند دراین راه بما

جای ما بود بزندان وتو بودی به تنور           عاقبت دست ستم ما وترا کرد جدا

پای تخت پدرم بود دراین شهر و نگر            زروی بام زنندی بسرم سنگ جفا

من دراین شهربدم راهبر خیل زنان                      اینک ازطعنه ی آنان نبود تاب مرا

من که درهر غم توبوده ام از مهر شریک        باچه رویی نگرم غرقه بخون موی ترا

اینک از چوبه ی محمل شکنم من سر خویش    تازخون گیردی این گیسوی من رنگ حنا

(آهی)این وقعه ی جانسوز بسوزد دل دهر       که جهان سوزبود قصه ی حال اسرا *

*-ص175 دیوان آهی -جلددوم -سراینده علی آهی-انتشارات خزر -تهران


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/28:: 1:42 صبح

ای هلال من و، ای ماه فروزان هدا             دوش مهمان شده ای جان برادر بکجا؟

بروی خاک تنور ای سر خونین زچه رو             جای داده است تورا خولی ملعون دغا

شده خاکستری این  روی نکوی تو ، حسین !        بجراحات سرت بوده مگر خاک ، دوا

 بروی نیزه ی دشمن سرپاک تو بود              ای هلالم که چنین گشته ای انگشت نما

بین که طفل تو نگیرد نظر از چهره ی تو          تاکه بر اوبنمایی تو نگاهی زوفا

گوتو بافاطمه اکنون سخنی از ره مهر           ورنه جان می سپرد ازغمت این ماه لقا

غم دل با تو نگویم غمت افزون نکنم             من نگویم چه نمودند دراین راه بما

جای ما بود بزندان وتو بودی به تنور           عاقبت دست ستم ما وترا کرد جدا

پای تخت پدرم بود دراین شهر و نگر            زروی بام زنندی بسرم سنگ جفا

من دراین شهربدم راهبر خیل زنان                      اینک ازطعنه ی آنان نبود تاب مرا

من که درهر غم توبوده ام از مهر شریک        باچه رویی نگرم غرقه بخون موی ترا

اینک از چوبه ی محمل شکنم من سر خویش    تازخون گیردی این گیسوی من رنگ حنا

(آهی)این وقعه ی جانسوز بسوزد دل دهر       که جهان سوزبود قصه ی حال اسرا *

*-ص175 دیوان آهی -جلددوم -سراینده علی آهی-انتشارات خزر -تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/24:: 4:47 عصر

ای دل ازحال دل سید سجاد بپرس           از جفای ره شام وغم بیداد بپرس

من  نگویم که چه کرده است یزید بیدین       خودز بیمار آز آن ظلم، ستبداد بپرس

بروی ناقه ی عریان چه نمودند بشه        از جراحات تن سرور زهاد بپرس

غل وزنجیر چه با گردن بیمار نمود       برو از سلسله ی گردن سجاد بپرس

سرنگون کاخ ستم کرد شه از خطبه ی خویش   شرح آن خطبه تواززینت عباد بپرس

خطبه ی مسجد جامع چه اثر کرد بگو       اثرش را برو از مردم آزاد بپرس

داستان سفر شام بلا را ( آهی)از اسیران غم وعترت امجاد بپرس *

*-ص196-جلد دومدیوان آهی -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/24:: 12:0 صبح

ای دل ازحال دل سید سجاد بپرس           از جفای ره شام وغم بیداد بپرس

من  نگویم که چه کرده است یزید بیدین       خودز بیمار آز آن ظلم، ستبداد بپرس

بروی ناقه ی عریان چه نمودند بشه        از جراحات تن سرور زهاد بپرس

غل وزنجیر چه با گردن بیمار نمود       برو از سلسله ی گردن سجاد بپرس

سرنگون کاخ ستم کرد شه از خطبه ی خویش   شرح آن خطبه تواززینت عباد بپرس

خطبه ی مسجد جامع چه اثر کرد بگو       اثرش را برو از مردم آزاد بپرس

داستان سفر شام بلا را ( آهی)از اسیران غم وعترت امجاد بپرس *

*-ص196-جلد دومدیوان آهی -سروده ی علی آهی -انتشارات خزر -تهرانارسال شده توسط محمد حسن اسایش در 90/9/22:: 12:12 صبح

خورشید رفته است ولی ساحل افق            می سوزد از شراره ی نارنجیش هنوز

 

وز شعله های سرخ شفق ، نقش یک نبرد         تابیده روی آینه ی آسمان هنوز

گرد غروب ریخته در پهن دشت رزم             پایان گرفته جنبش خونین کار زار

آنجا که برق نیزه وفریاد حمله بود               پیچیده بانگ شیهه ی اسبان بی سوار

پایان گرفته رزم وبه هر گوشه وکنار            غلطیده روی بستر خون پیکری شهید

خاموش مانده صحنه وگویی زکشتگان           خیزد هنوز نغمه ی پیروزی وامید

این دشت غم گرفته که بنشسته سوگوار           امروز بوده پهنه ی آن جاودانه رزم

اینک دوسوی صحنه ، دو هنگامه دیدنیست        یکسولهیب آتش ویکسو غریو بزم

این دشت خون گرفته که آرام خفته است           امروز بوده شاهد رزم دلاوران

این دشت دیده است یکی صحنه ی شگفت         این دشت دیده است یکی رزم بی امان

این دشت دیده است که مردان راه حق             چون کوه دربرابر دشمن ستاده اند

این دشت دیده است که پروردگان دین             جان برسر شرافت ومردی نهاده اند

این دشت دیده است که هفتاد تن غیور             بگذشته اند از سر وسامان زندگی

بگذشته اند از سروسامان که بگسلند             از پای خلق رشته ی زنجیر بندگی

امروز زیر شعله ی خورشید نیمروز             بر پاشده است رایت بشکوه انقلاب

بالیده است قامت آزادگی وعشق                تابرفراز معبد زرین آفتاب

ازپرتو جهنده ی شمشیرهای تیز                 خورشیدها دمیده به هنگام کار زار

بانگ حماسه های دلیران راه خق                رفته ست تاکرانه ی آفاق روزگار

خورشید رفته است وبپایان رسیده رزم             اما نبرد باطل وحق مانده ناتمام

وین صحنه ی شگفت بگوش جهانیان              تاروز رستخیز صلا میدهد ((قیام))

*-به نقل ازگلستان حسینی -صص 130-131 -انتشارات آشنا - چاپخانه نسرین -رمضان 1389 هجری قمری-گرداورنده رضا رضا نور گیلانی رود سری  -سروده.م.آزرم   درباره
صفحات دیگر
آرشیو یادداشت‌ها
لینک‌های روزانه
پوندها
فتوبلاگ حسین کارگر
فرزانگان امیدوار
***جزین***
شین مثل شعور
مهندسی مکانیک ( حرارت و سیالات)-محی الدین اله دادی
دارالقران الکریم جرقویه علیا
نظرمن
پایگاه اطلاع رسانی مباشری
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام )ویاران-پارسی بلاگ
ازهردری سخنی -ازهرکجا تصویری-درپارسی بلاگ
کوچ بلاگ -وبلاگ کوچ نهارجان یا کوچ خراشاد -در پارسی بلاگ
حسن آباد جرقویه علیا
►▌ استان قدس ▌ ◄
دیار عاشقان
رایحه ی انتظار
شهرستان بجنورد
داروخانه دکتر سلیمی
به سوی آینده
جریان شناسی سیاسی - محمد علی لیالی
نغمه ی عاشقی
انتظار
ازهردری سخنی-از هرکجا تصویری -در پارسی بلاگ
بوستــــــان ادب و عرفــان قـــــــرآن
هواداران بازی عصر پادشاهان ( Kings-Era.ir )
بی سر و سامان
دلدارا
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
ما با ولایت زنده ایم
به خوبی فکر کن
کلّنا عبّاسُکِ یا زَینب
لنگه کفش
چانه
سکوت ابدی
رقصی میان میدان مین
عاشق آسمونی
مذهبی فرهنگی سیاسی عاطفی اکبریان
محمدحسن اسایش
محمد حسن اسایش
محمدحسن اسایش
سلحشوران

دانشگاه آزاد دزفول
سایت روانشناسی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
سفیر دوستی
تنهایی......!!!!!!
دیار من دشتستان- بُنار آبشیرین
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
یا علی مدد
بچه مرشد!
معیار عدل
مجله اینترنتی تبلیغاتی
بوی سیب
ܓღ فـــرقــ بــیــنـــ عـشــقــ و دوسـت داشــتــنــ

دلـتنگـ هشـیگـــــــــی
ما تا آخرایستاده ایم
سایت روستای چشام (Chesham.ir)
سرگرمی اطلاع رسانی شمیم یاس
یادداشتهای فانوس
انسان جاری
عطر یاس
علی اصغربامری

مشاوره - روانشناسی
بچه های خدایی
بلوچستان
شبستان
دل شکســــته
برادران شهید هاشمی
یامهدی
علی بامری
...عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
صدای سکوت
(بنفشه ی صحرا)
عشق
هیئت حضرت علی اصغر(ع) روستای طولش -خلخال
ترخون
عشق پنهان
بیانات و سخنان رهبری
عطش (وبلاگ تخصصی ماه محرم و صفر)
شکوفه های زندگی
مُهر بر لب زده
اواز قطره
سایت حقوقی (قانون ایران) www.LawIran.ir
کبوتر نامه بر
صدای سکوت
حکیم دزفولی
مهاجر
مردود
شهید شلمچه
خاطرات من و دکترم
نهِ/ دی/ هشتاد و هشت
ویژه نامه حسبان پردیس
سیرت پیشگان
پلاک 40
ندای حق
ایـــــــران آزاد
*دنـیــــای مـــــــن :) *
Hunter
منتظران شهادت
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مانه وسملقان
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
دفتر احسان
رویابین
ایرانی یعنی عشق
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نم نم باران
نوری چایی_بیجار
صدفی برای مروارید
مجله التکرونیکی وبلاگ های پایگاه شهید سیدمصطفی خمینی(ره)
نمی دونم بخدا موندم
سایه های خیال
مهربانی
عزای حسینی
سید خراسانی
بادله گشت
allah is the lord of right .he is justic
حاج احمد متوسلیان
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
آذرخش
عاشق دربدر
خــــــــــــــــاطــــــــــــره هـــا

ندای رحیل
پیامک 590
آرمان
ماه مهربان من
تجربه های مربی کوچک
صل الله علی الباکین علی الحسین
دلنوشته های یه عاشق!
نسیم لوکس ...... یزد
سیب سرخ
انصار الحسین (ع)
تینا
delshekasteh
از فرش تا عرش
بر و بچه های ارزشی
کوثر ولایت
جامع ترین وبلاگ خبری
مقاله های تربیتی
it ict
آموزش تست زدن کنکور
خواندنی های ایران جهان
از یک انسان
تَرَنّم عفاف
کسب در آمد آسان از اینترنت
نوجوونی از خودتون
شهد
*مظلومیت اهل البیت(علیهم السلام)*
*غدیر چشمه هیشه جاری*
(دوستی) فقط پیوند دو دل تنهاست : نه چیز دیگر
آلبوم محمد حسن اسایش
بسیج در روستای شیدان
مقالات
جهاد ولایت
* امام مبین *
بسیج رایحه عشق
دوستانه
جوانان بیجار
سکوت شبانه
سه ثانیه سکوت
دهاتی
دکتر علی حاجی ستوده
الکترونیک و کارما
قلب خـــــــــــــــــــــــــــاکی
hamidsportcars
خورشید خاموش
کشکول
fazestan
با ما و اندیشه
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
حاج آقا مسئلةٌ
خادمین کهف الشهداء
mosafereshahregham.ParsiBlog.com
شیدائی
ولایی
اصفهان نصف جهان
خودرو
عشق به خدا
جوان ایرانی
یکی بود هنوزهم هست
خبرهای داغ داغ
آشنای غریب
عاشق ترین آدم دنیا
به یاد تو
صرفا جهت اطلاع
عشق طلاست
دکتر علی حاجی ستوده
افسوس که روزگار بر خلاف ارزوهایم گذشت افسوس......
کلبه ی درویشی
سکوت
شاخه شکسته
یک مهندس
کانون فرهنگی شهدای روستای چنارک
دکتر علی ستوده
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوبی
مرکز توسعه وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوب&
همراه با چهارده معصوم (علیهم السلام ) ویاران
طلبه ایرانی
سربازی در مسیر . . .
kaveh
خونه ی دل
محمدحسن اسایش
Chamran University Accounting Association
مشاغل
مشاغل کشور
مشاغل کشور
سایت الف بهترین سایت ایران
قرآن آنلاین
دانلود سوالات کنکور دکتری
آلبوم محمد حسن اسایش-در آپلودیار

آلبوم محمد حسن اسایش
ویژه نامه کارون پردیس
معماری
سایت شیعیان
هسته گیر آلبالو
بیتوته
فروشگاه سی گل
آلبوم محمدحسن اسابش - در کلوب
موسیقی وبلاگ